Metabolity ducha korábu pouště

YouCat: rekapitulace; výzva k revizi překladu

1. 3. 2020 1:23
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus

Seriál o překladatelských kvalitách českého YouCatu dospěl ke svému konci, je čas na rekapitulaci toho, co bylo zjištěno, co to znamená a co by se mělo stát dále.

Proč

Proč jsem se do zkoumání kvalit českého překladu mládežnického katechismu YouCat pustil je popsáno v úvodu prvního článku. Ve stručnosti: to, že knížka v nemalé míře trpí překladatelskými chybami, je viditelné na první pohled. Nedalo mi to, opatřil jsem si německou předlohu (a později druhou německou předlohu) a záhy zjistil, že banální překladatelské chyby nejsou jediný neduh, kterým česká verze trpí.

Vzděláním jsem katolický teolog. To s sebou nese i určitý závazek v oblasti své kompetence pečovat o "rozumné mluvení o věcech víry" (~ theo-logia) a v případě potřeby se postavit na odpor mluvení nerozumnému. Domnívám se, že způsob, jakým je YouCat do češtiny přeložen, je v přímém rozporu s jeho posláním srozumitelně a správně komunikovat hlavní obsahy křesťanské víry. A vzhledem k tomu, jakého dosáhl (dílem i za hranicemi katolické církve) rozšíření, považuji ho za vysloveně škodlivý. Protože to dosud nikdo jiný neudělal, rozhodl jsem se zasadit se o nápravu sám.

Oč mi jde

Mým cílem je iniciovat nové opravené vydání YouCatu. Protože jako prostý katolický laik na to mám samozřejmě jen velmi omezené páky, počítám i s možností, že se mi tohoto cíle dosáhnout nepodaří. V tom případě vynaložím přiměřené úsilí alespoň na to, aby se o (ne)kvalitách stávajícího českého překladu dobře vědělo - jak v odborných kruzích, tak mezi nejširší katolickou veřejností.

Oč mi nejde

Neusiluji stát se tím, kdo bude případné nové opravené vydání YouCatu připravovat, ani se totéž angažmá nesnažím zajistit pro nějakého dalšího "svého" překladatele. Sám kompetentním překladatelem nejsem (což je ostatně zcela zřejmé z kvality pracovních překladů, které jsem dosud předložil) a tak náročný a zodpovědný úkol, jako je překládání katechismu, bych nepřijal, ani kdyby mi ho někdo chtěl svěřit, protože by to bylo daleko nad mé schopnosti. YouCat potřebuje zdatného překladatele z němčiny s praxí v překládání odborných teologických a/nebo magisteriálních textů. (I když to povrchnímu pozorovateli nemusí být hned patrné, i "mládežnický katechismus", při vší snaze o jednoduchý a současný jazyk, často traktuje vysoce technickou teologickou látku, které překladatel bezpodmínečně musí dobře rozumět.)

Nejde mi o to, profesně zruinovat autorku stávajícího českého překladu, který se stal terčem mé drtivé kritiky. Kritiku však samozřejmě zveřejňuji s vědomím, že takový dopad mít může, a s přesvědčením, že "veřejný zájem" na správném hlásání katolické nauky (i) skrze YouCat má přednost před ochranou pověsti překladatelky.

Provedené práce

Prošel jsem alespoň nějakou větší část z každého ze čtyř dílů katechismu, zjištěné nesrovnalosti jsem označil a okomentoval. V žádném případě jsem přitom nezamýšlel odhalit všechny (ani všechny zásadnější) překladatelské nedostatky té které části katechismu. K jejich výčtům je proto třeba přistupovat jako k výčtům demonstrativním, rozhodně ne vyčerpávajícím.

 1. Čemu věříme
 2. Jak slavíme křesťanská tajemství
 3. Život v Kristu
 4. Jak se máme modlit

Souhrn zjištění

(Tvrzení zde dokládám jen čísly katechismových článků ten který neduh vykazujících, podrobnosti ke každému uváděnému článku je možné najít v příslušném příspěvku zde na blogu podle seznamu výše.)

 1. Překlad trpí jazykovými chybami (nesprávné pochopení německé předlohy po jazykové stránce), často s fatálními důsledky pro smysl textu.
  1. lexikální chyby - záměna podobných německých slov / kontextově nešťastně zvolený český ekvivalent / omyl co do významu slova (čl. 3, 10, 13, Newmanův citát na s. 25, čl. 155, 164, heslo "požehnání" na s. 104, čl. 188, 426, 474, 499, 501)
  2. syntaktické chyby - chybně rozklíčované vztahy větných členů / nepochopení struktury souvětí (čl. 2, 8, 156, citát "Křesťané nemilují jinak" na s. 144)
  3. používání nesmyslných syntaktických signálů (spojky, částice), které naprosto neodpovídají vzájemnému vztahu spojovaných vět a zatemňují smysl textu (čl. 14, 376)
  4. mechanické překlady "nepřeložitelných" míst (heslo "konsekrace" na s. 125, čl. 239)
 2. Překlad trpí odbornými chybami - špatná orientace v české terminologii nebo v traktované problematice - opět často k těžké škodě smyslu textu. (čl. 4, 9, 16, 19, 23, 152, heslo "transsubstanciace" na s. 128, čl. 416, 483)
 3. Překlad bez zřejmých důvodů určité pasáže vynechává, čímž nezřídka trpí smysl textu. (čl. 151, 222, 379, 526)
 4. Překlad posunem důrazů i zásadně mění smysl textu. (čl. 222, 230, 379, 397, 398, 523)
 5. Některé pasáže (někdy jednotlivé věty, někdy i celé odstavce) jsou na předloze zcela nezávislé, takže by, přísně vzato, překladatel měl být uváděn jako spoluautor (resp. "přepracovatel") katechismu. Tyto nezávisle formulované pasáže navíc nezřídka špatně zapadají do okolního textu a vykazují i věcné chyby. (čl. 153, 156, 164, 166, 231, 254, 255, 260, 272, 399, 449, 461, 484, 520, 521)

YouCat a magisterium

YouCat je oficiální katolický katechismus pro mládež, vydaný s předmluvou (tehdy úřadujícího) papeže Benedikta XVI. Ta YouCat výslovně staví do těsné souvislosti s Katechismem katolické církve, jako jakési jeho "kontextové přetlumočení" pro potřeby mladých křesťanů. Považuji tudíž za těžko zpochybnitelné, že je YouCat třeba považovat za projev "řádného magisteria" (též "třetí koš" - srov. Pospíšil: Hermeneutika mystéria, KNA 2005, s. 101n). Pokud je ovšem tento úsudek správný, má dalekosáhlé důsledky pro to, jak je třeba k překládání přistupovat. U nějakého běžného didaktického materiálu - např. učebnice náboženství - je snad myslitelné, že ji (oborově kompetentní) překladatel i zásadnějším způsobem upraví - ovšem bezesporu by to vyžadovalo výslovný souhlas autora původního díla a otevřeně přiznaný autorský podíl překladatele. U magisteriálního dokumentu, jakým je oficiální katechismus, však svévolné úpravy nepřicházejí v úvahu, překladatel musí co nejvěrněji reprodukovat smysl překládaného textu.

Německá vydání

Záhy během práce vyšlo najevo, že německý YouCat ještě v roce 2011 (tzn. v roce prvního vydání) vyšel ve vydání "druhém, opraveném a rozšířeném", přičemž české vydání (k dnešnímu dni třetí nezměněné) je až dosud založeno na německém vydání prvním. Nemám přehled o tom, jak moc se od sebe první a druhé německé vydání liší, ale na některé rozdíly jsem narazil a ve výše odkazovaném příspěvku je popsal.

Zdá se tedy vhodné, aby případné nové české vydání nebylo jen opravou dosavadního překladu, ale reflektovalo nejnovější vydání německé. To je podle německé Wikipedie "lehce aktualisované" vydání 12. (2015), "doplněné o několik textů a obrázků papeže Františka".

Závěrem

Počítám s tím, že se moje kritika sama může stát terčem kritiky. Věcná kritika je službou pravdě a jako takovou ji vítám a vyzývám k ní. Je možné, že se v některých dílčích bodech (hodnocení překladu jednotlivých článků) mýlím. Že by se ovšem někomu podařilo vyvrátit i zde podané souhrnné hodnocení jako celek, to považuji za prakticky vyloučené. Na to jsou zjištěné nedostatky českého YouCatu příliš hojné a příliš zjevné.

Oproti dříve deklarovaným plánům (viz komentářové vlákno pod prvním článkem) jsem se po zralé úvaze rozhodl pro skromnější variantu dalšího postupu. V první řadě sem pozvu paní překladatelku, aby se k drtivé kritice svého díla příp. mohla vyjádřit, v druhé řadě se pokusím na téma nového vydání YouCatu otevřít diskusi (alespoň pro dohlednou dobu jen) s vedením KNA.

Zobrazeno 594×

Komentáře

JiKu

Zaujalo mě, že ačkoli (dle mého názoru právem) kritizujete český YouCat, na druhé straně (dle mého názoru neprávem) obhajujete Český misál, kde jsou odchylky mezi českou verzí a latinským originálem minimálně stejně významné.

dromedar

Přemýšlím, kdy jsem naposledy obhajoval Český misál. Každopádně v tomto směru není radno podceňovat tu mou charakterovou vadu, že kdykoli dva nebo tři, svorně si notujíce, říkají A, já mám takřka nepřekonatelné nutkání říkat ne-A (bez ohledu na to, co je pravda).
Vlastnosti Českého misálu jsou dobře známé, kritisují nebo kritisovali je mnozí a nepovažuji momentálně za zvlášť přínosné přizvukovat jim. (Zatímco vlastnosti českého YouCatu podle všeho dobře známé nejsou a vidím tu mnohem větší šanci na zjednání nápravy.)

K tomu přistupují takové věci, jako že na Českém misálu jsem vyrostl (tudíž mám tendenci spíše ho mít rád a neubližovat mu) a že latinské Missale Romanum (narozdíl od originálního YouCatu) nemám doma.

JiKu

Missale Romanum se dá najít v PDF na webu.
Rozdílnost některých textů (nemám na mysli jen profláklé suscipiat a pod), tedy zejména orací, mě fakt občas zarazí.

JiKu

Každopádně děkuji za to, že jsem si mohl ke svým laickým výhradám k Českému misálu přidat díky vám i fundované výhrady k českému YouCatu.

jk-s

Jsem zvědavý, jaký postoj k tomuto ušlechtilému počinu (a k zákazníkům, kteří si diskutovaný produkt zakoupili) zaujme Karmelitánské nakladatelství s.r.o.

dromedar

K zákazníkům, co za devět let vykoupili tři nezměněná vydání YouCatu, bych navrhoval zaujmout postoj "pojďte si koupit také nové a ještě lepší vydání, doplněné o několik obrázků a textů papeže Františka" - a příp. dát 5% slevu každému, kdo při koupi YouCatu nového a ještě lepšího ukáže exemplář toho starého. :)

jk-s

Já bych si tedy žádné nové "ještě lepší" vydání nekoupil, protože nauka je neměnná.

dromedar

Vaše blbost. Věřím, že na prodej nového a ještě lepšího vydání to bude mít vliv zcela zanedbatelný.

jk-s

Mohlo by se to podpořit soutěží "Najdi 10 rozdílů".

Ferenc

@JiKu: I postní preface jsou výživné...

Myslím že více odpovidají německému překladu než latinskému originálu. A nový překlad misálu je asi šest let hotový, pak byl postoupen liturgické komisi a jak to tam vypadá nevím...

dromedar

@JiKu už jsem si nejspíš vzpomněl, kdy a kde jsem naposledy obhajoval Český misál

dromedar

https://aad-liturgie.blogspot.com/2017/09/magnum-principium.html
Ale jak vidno, moc daleko jsem se v tom obhajování nedostal, neboť jsem se do něj pustil na ne právě pevných základech a záhy bylo pozásluze rozstříleno.

jk-s

@dromedar Trochu mimo téma. Možná, že nosím dříví do lesa a je vám to známo, ale pokud to náhodou nevíte, snad vás to bude zajímat: v knize Howarda Louthana o pobělohorské rekatolizaci jsem narazil na tohle: "Canisiův katechismus často procházel úpravami tak, aby vyhovoval specifickým potřebám místního obyvatelstva. V roce 1588 byla část Malého katechismu zhudebněna v jedné sbírce náboženských zpěvů …"

jk-s

Rok 1588 není překlep, autor se často rozepisuje i o přebělohorské době.

dromedar

@jk-s a nebyla by bližší identifikace té "sbírky náboženských zpěvů"?

jk-s

Bohužel o samotné sbírce nic konkrétního. U příslušného odstavce byl jen odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí zdroj, z něhož byla informace čerpána:
Vašica, České literární baroko, str. 132
Snad to je upřesněno tam.
https://www.kosmas.cz/knihy/1123/ceske-literarni-baroko/

Zobrazit 16 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio