Metabolity ducha korábu pouště

Re: Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

14. 3. 2020 2:41
Rubrika: Euchologie | Štítky: bohoslužba , modlitba

Vzhledem k opatřením, která zavedla vláda v zájmu zvládnutí nastupující epidemie, byla v zemi zrušena patrně velká většina katolických bohoslužeb, včetně nedělních. Biskupové vyhlásili generální dispens od (nyní prakticky nesplnitelné a zároveň pro veřejné zdraví nebezpečné) povinnosti účasti na nedělní mši, tím však jistě nezaniká "náboženská povinnost" podle možností "světit den sváteční," a to nejen pasivně, upuštěním od "služebné práce", ale také aktivně, vhodnými bohoslužebnými úkony.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského jako pomoc pro ty potřeby promptně vydalo "Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu" a mně to nedá, abych k němu nenapsal pár slov komentáře. Zařazení článku do rubriky Euchologie signalisuje optiku, kterou se na daný bohoslužebný program dívám. Společná modlitba, a zvlášť taková, která chce být nazývána bohoslužbou, má určité zákonitosti, na jejichž ne/dodržení do značné míry závisí, jestli se bohoslužba jakožto bohoslužba vydaří, jestli sklouzne do jiného příbuzného žánru (např. "lidová pobožnost" či "neformální společná modlitba"), nebo ztroskotá a vyzní jako trapná záležitost, jejíhož možného opakování se každý, kdo ji jednou zažil, předem hrozí.

 

Program obsažený v "Manuálu" na první pohled připomíná bohoslužbu slova vedenou laikem (viz zde její řád). Druhý pohled ukáže, že opravdu jen připomíná, a to spíše vzdáleně. Sleduje sice její základní osnovu od vstupních obřadů přes čtení k přímluvám, Modlitbě Páně a závěru, ale zcela postrádá vazbu na liturgické texty dané neděle (vstupní modlitba, množství a výběr biblických textů). Přitom jedním z prvků, které odlišují (katolickou) bohoslužbu od ostatních forem společné modlitby, je právě "církevnost": konání toho, co koná církev. K tomu patří dodržení zavedených rituálních forem (spíše než forem ad hoc sestavených) a příslušných textů (spíše než textů, které si sami vybereme). Netřeba zamlčovat, že kdybych nějakou domácí nedělní bohoslužbu chystal já, "Manuál" bych zdaleka obešel a uspořádal bych plnohodnotnou bohoslužbu slova, přičemž bych se (v domácích podmínkách a za nynějšího mimořádného stavu) nijak netrápil tím, že nejsem pověřený laik.

"Manuál" správně věnuje pozornost tomu, že pro bohoslužbu (i pro tu domácí) je třeba připravit vhodné místo. Předpokládá, že se bude konat kolem slavnostně prostřeného stolu. Proti tomu nelze nic namítat. Je-li v domě jakkoli skromný společný modlitební život, stůl bývá jedním z jeho zavedených míst, pokud není dokonce místem jediným.

Kromě vhodně připraveného "bohoslužebného prostoru" a předmětů (zde především biblické texty) však má bohoslužba ještě jeden, zásadnější předpoklad: lidi, kteří spolu umějí a chtějí bohoslužbu slavit. To je předpoklad nesamozřejmý. Nesamozřejmé je už to, že je někdo z rodičů ochoten a schopen zhostit se úlohy předsedajícího (kterou katolický laik-neklerik a nezaměstnanec církve zpravidla nemá nacvičenou, a která je o pořádný kus formálnější a exponovanější, než třeba role "předříkávač růžence"). Neméně nesamozřejmé je ovšem to, že zbytek rodiny na takovou hru přistoupí a v dané roli ho (popř. ji) bude brát vážně. Je něco úplně jiného předsedat veřejné bohoslužbě slova (ve veřejném prostoru, zpravidla za účasti nepříbuzných souvěrců) a slavit bohoslužbu slova (nebo její slabý odvar podle "Manuálu") v rodinném kruhu. Myslím, že vést veřejnou bohoslužbu je (zdánlivě paradoxně) úloha o poznání snazší, a tomu, aby se domácí nedělní bohoslužba (jakožto bohoslužba) vydařila, může významně napomoci, když se nekoná jenom v úzkém kruhu rodinném, ale ve shromáždění o něco větším, zahrnujícím pokud možno i dospělé osoby nepříbuzné.

"Je ... možné rozdat připravené papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám znovu přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. ... Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. ..."

Tahle aktivita je hrubé vybočení z žánru. Pokud to, co společně pácháme, je prostě "modlitba nad biblickým textem", prosím - můžeme v kroužku říkat, co koho oslovilo (brr). Můžeme dělat i spoustu jiných věcí. Ale pokud se snažíme o bohoslužbu, to je něco jiného. Bohoslužba se k volnějším formám společné modlitby má jako báseň v řeči vázané k básni volným veršem nebo formální tanec k nevázanému svíjení se na parketu. Má přísnější pravidla, omezenější výběr přípustných "tahů". Podtrhávání si na papíře ani předčítání, co mě oslovilo, do bohoslužby rozhodně nepatří.

Bohoslužba hodná svého jména, kromě toho, že sestává z "bohoslužbovitých" prvků a je prostá prvků "nebohoslužbovitých" (popř. jich obsahuje tak málo a v tak nedůležitém postavení, že bohoslužbovitost zcela jasně převáží nad nebohoslužbovitostí), musí být dlouhá. A jestliže některým drobnějším bohoslužebným útvarům (typicky žehnání) lze délku odpustit, pro nedělní a sváteční bohoslužbu je nepostradatelná. Jakápak bohoslužba, když je za čtvrt hodiny hotovo! Ke "svěcení svátečního dne" jistě náleží, věnovat božstvu jako výraz úcty spravedlivou porci času (nechte si vyprávět od pravoslavných). Zároveň si jaksi samo lidské ustrojení žádá, aby na přiblížení se k božstvu, na vystoupení z všedního a vstup do posvátného prostoru a času, měl člověk dostatek času. Je-li to jen trochu možné, bohoslužbu slova (nebo její slabý odvar podle "Manuálu") se sluší natáhnout, zejm. vhodnými zpěvy.

Tady má "Manuál" další ne právě šťastný pokyn: "Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty." Pokud se "krokem modlitby" myslí část "Manuálu" označená vlastním číslovaným nadpisem, takovéto proložení zpěvy by sice nepochybně přispělo ke spravedlivé délce, ale úplně by rozbilo spád a logickou návaznost jednotlivých kroků bohoslužebného řádu. Zpěvy se hodí vložit na začátek, na konec, mezi čteními (jenže "Manuál" předpokládá čtení jen jedno). Jinde ne. Nadto je jistě vhodné zpívat ty liturgické texty, které se obvykle zpívají (krédo, otčenáš).

Rozpačitě vyznívá závěr. Po čtení následuje (jako v bohoslužbě slova) krédo, přímluvy, po nich bezprostředně Modlitba Páně (v tomto bodě možno upozornit na určitou strukturní podobnost s ranními chválami a nešporami), volitelně pozdravení pokoje (!) a "požehnání". Pozdravení pokoje tady nemá co dělat - v pokoncilní římské liturgii je zcela jednoznačně součástí obřadů svatého přijímání a kde není přijímání, není ani pozdravení pokoje. (Srov. výše odkazovaný řád bohoslužby slova; viz také Všeobecné pokyny k Římskému misálu, čl. 239, charakteristicky zařazený pod nadpis "Obřady přijímání".) Navíc sem prostě nezapadá. Ve mši (nebo bohoslužbě slova se svatým přijímáním) je to obřad, který něco důležitějšího připravuje, zde je neorganicky zařazen na samý závěr. Po něm následuje již jen "požehnání" - v uvozovkách proto, že požehnání z misálu jsou vyhrazena nositelům svátostného kněžství a "Manuál" (stejně jako řád bohoslužby slova) nabízí formuli neautoritativní prosby o Boží požehnání, známou z breviáře. Té je ovšem nešťastně předřazen předsednický úvod "Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání." Když už se v rámci bohoslužby přípravně řeční (smrt přípravnému řečnění!), bohoslužebný akt, před nímž se přípravně řeční, musí být náležitě dlouhý, ne stejně dlouhý nebo kratší než řečnění, které mu předcházelo. Slavnostní misálové požehnání malou dávku přípravného řečnění unese, "Dej nám, Bože, své požehnání" naprosto ne. Kdo tu považuje přípravné řečnění za nepostradatelné, musí si opatřit formuli neautoritativní prosby o požehnání v odpovídající délce.

Jednu bolest má "Manuál" s řádnou bohoslužbou slova společnou: chybí pořádná porce (žánrově sourodé, kvalitní, pro danou příležitost důstojné, závazné) modlitby chvály. Tvůrce "Manuálu" si jednostrannost modlitebního programu patrně uvědomoval, ale toto uvědomění vtělil jenom do rozpačité poznámky u přímluv: "Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit." Řád bohoslužby slova na tom není o mnoho lépe, i když volí jinou cestu: "Po skončení přímluv následují Litanie loretánské nebo Litanie k Srdci Ježíšovu nebo modlitba růžence, či jiné vhodné modlitby." Nic z toho není s to nasytit dromedáří žízeň po ... kusu kvalitní a příležitosti přiměřené euchologie. Chápu, že za určitou rozpačitostí oficiálních liturgických knih může být strach z toho, aby neupadalo vědomí jedinečné hodnoty mše a eucharistické modlitby (tam, kde se mše pro nedostatek kněžstva slaví zřídka nebo vůbec, jako je tomu mnohde v německojazyčných oblastech), ale tady je to dle mého soudu hrubě ke škodě věci. Nedělní bohoslužba slova si žádá velkou modlitbu, podobnou eucharistické modlitbě, nakolik připomíná a chválí Boží dílo stvoření a vykoupení, ale zároveň jednoznačně a rozeznatelně nepodobnou, nakolik neobsahuje "lámání chleba" a neprezentuje se jako oběť.

 

Suma sumárum: z "Manuálu" příliš nadšený nejsem. Zároveň se nedomnívám, že by byl dobrý nápad v každé katolické domácnosti zkoušet v úzkém kruhu rodinném slavit (byť třeba i plnohodnotnou) bohoslužbu slova. Ne proto, že by to bylo samo o sobě nepatřičné, ale protože je velká šance, že se to nepovede. Myslím, že zpravidla bude vhodnější sledovat nedělní mši v přenosu, nebo se uchýlit k nějaké (doma) již do nějaké míry zavedené a obvyklé formě společné modlitby, třeba k růženci. (Lepší dobře pomodlený růženec, než ztroskotavší bohoslužba slova.) Budu potěšen případnými hejty hejtů a/nebo zprávami, jak vzácní čtenáři, mým hejtům navzdory, nedělní bohoslužbou podle "Manuálu" den sváteční světili.

 

Viz též Direktář pro slavení neděle za nepřítomnosti kněze.

Zobrazeno 1365×

Komentáře

JiKu

Tohle opravdu souzní s tím, co si o liturgii jako takové myslím já.

JiKu

A jestli mě (jako chrámového hudebníka) něco opravdu na českých textech takových návodů štve, je to systematické nahrazování slova zpěv slovem písnička.
Něco jako nahrazování slova oběd hamburgerem.
Jistě, lze se (nejraději výjimečně) naobědvat i pomocí hamburgeru z fastfoodu. Ale normou by měl být slowfood.

Mirec477

Chlapci, mám z vás dojem, akoby ste robili práve sabotáž voči Cirkvi. Tak namiesto podporenie dobrej vôle našej cirkevnej vrchnosti tu v podstate sabotujete odporúčanie Pastoračného centra arcibiskupstva. Vy ste liturgickou komisiou? Vaše vyjadrenia sú dosť trúfalé a nekonštruktívne. Pastoračné stredisko má oficiálne poverenie od predstavených Cirkvi. Vy dvaja nie...

dromedar

@Mirec477 "Pastoračné stredisko má oficiálne poverenie od predstavených Cirkvi. Vy dvaja nie."

To nikdo nerozporuje. Řekněme, že jsem (rádoby)odborná veřejnost.

"Chlapci, mám z vás dojem, akoby ste robili práve sabotáž voči Cirkvi."

Když oficiální církevní místa vydávají špatné pokyny (ve věci, které si troufám rozumět), zdvořile a konstruktivně je pohejtit považuji bezmála za svou svatou povinnost.

dromedar

@JiKu "A jestli mě (jako chrámového hudebníka) něco opravdu na českých textech takových návodů štve, je to systematické nahrazování slova zpěv slovem písnička."

A štve Vás to i speciálně v tomhle případě?
Přiznávám, že jsem sám trochu překvapen, že se někde zřejmě počítá s možností, že se i při bohoslužbě slova může zpívat v podstatě úplné chorální mešní proprium (kromě offertoria), srov. http://www.liturgie.cz/temata/eucharistie/bohosluzba-slova-se-svatym-prijimanim
Když já slyším opravdový introit, očekávám (slavnostní, výpravnou) mši (a tomu odpovídající dlouhý, beze všeho spěchu k oltáři se ubírající liturgický průvod). Kdybych se po tomto signálu místo slavnostní mše nadál bohoslužby slova, moje očekávání by byla hrubě zklamána.
Otázkou samozřejmě je, zda jsou to očekávání oprávněná.

Mirec477

Ak som dobre čítal tie odporúčania Arcibiskupského úradu, tak poverená cirkevná ustanovizeň vydala usmernenie pre možný spôsob oslavy Boha v domácich podmienkach. Ako arcibiskupom poverená ustanovizeň - má na to kompetencie, ktoré dostal tento arcibiskupský úrad od povolaného a vysväteného predstaviteľa Katolíckej cirkvi. Ty máš nejaké poverenie, alebo vysvätenie? Tvoj prístup je vyslovene nekonštruktívny až deštruktívny...

jsuc

Co to znamená, nekonstruktivní?

Mirec477

Máš IQ, tak rozmýšľaj... Každý inteligentný kresťan vie pochopiť čo som myslel, že je v tom článku nekonštruktívne - zbytočné a zbytočne komplikujúce pre riešenie situácie. Namiesto konštruktívnych návrhov - nekonštruktívnya kritika od laika, ktorý na to nemá ani poverenie, ani nezastupuje vysvätené osoby, len kritizuje...

dromedar

@Mirec477 "Namiesto konštruktívnych návrhov ... len kritizuje"

Ve skutečnosti článek "konštruktívne návrhy" (jak nouzové domácí slavení neděle uspořádat lépe, než navrhuje "Manuál") obsahuje. Možná jste nečetl dost pozorně.

Mirec477

Aha. Tak potom odporúčam, aby si sa obrátil na Pastoračné stredisko arcibiskupského úradu, a konštruktívne navrhol svoje možné zlepšenia. A nie tu verejne kritizoval bez rozumného postupu. Slová ,,Je ... možné rozdat připravené papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám znovu přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. ... Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. ..." pripomínajú postup ,,Lectio divina", čo je zaužívaná prax pre prácu so Svätým Písmom. Máš niečo proti tomu?...

JiKu

Máš IQ, tak rozmýšľaj...

@Mirec477 má evidentně na mysli, že v církvi nemá epistémická autorita co kritizovat deontickou.

S tím bych i souhlasil. Nicméně je kritika konkrétního výplodu deontické autority automaticky kritika téže?

Mirec477

Akým právom môžeš kritizovať a znevažovať Kristovými kňazmi povolané a vybraté osoby, ktoré majú na to aj odborné kompetencie? Absolvoval si riadnu vysokoškolskú teologickú prípravu ako väčšina osôb, ktorým dôverujú vysvätení biskupi? Kto ťa tým poveril? Aby si tu verejne zhadzoval prácu povolaných a kompetentných členov Cirkvi?

dromedar

"Absolvoval si riadnu vysokoškolskú teologickú prípravu ako väčšina osôb, ktorým dôverujú vysvätení biskupi?"

Ano. Dokonce (to je tedy spíš k pláči než k chlubení) celou dvakrát na dvou různých teologických fakultách.

"Kto ťa tým poveril? Aby si tu verejne zhadzoval prácu povolaných a kompetentných členov Cirkvi?"

Na to není žádné pověření potřeba. Nebo, chcete-li, zmocněn křtem uplatňuji "sensus fidelium".

dtto


Dromedara tímto se zpětnou platností pověřuji kritikou a znevažováním libovolné blbosti, se kterou povolaní a kompetentní členové Církve i KHS přišli i přijdou euouae.

Mirec477

dtto - Kto Teba poveril na to, aby si niekoho Ty poveroval? Kto Teba poveril na to, aby si Ty poveroval niekoho na nepatričnú kritiku cirkevných nadriadených?
dromedar - Ja sa cítim zmocnený krstom, aby som takéto kritizovanie cirkevných nadradených verejne odmietol, ako nepatričné a plné pýchy... Zamysli sa nad tým - dromedár...

dromedar

"dromedar - Ja sa cítim zmocnený krstom, aby som takéto kritizovanie cirkevných nadradených verejne odmietol, ako nepatričné a plné pýchy..."

V pořádku.

JiKu

Když já slyším opravdový introit, ...

Nemě jsem na mysli opravdový introit. Ale třeba resp. žalm nebo nějaký (alespoň mírně písničkový) hymnus.

tapak

@Mirec477 nepochopil jste, o čem jsou signály. Na hlavní straně (nepřihlášen) jako hlavní motto se píše: "Ekumenické společenství / vzájemný dialog, sdílení a vzdělávání / prostor pro vlastní tvorbu." Co si myslí kněží a biskupové má v ekumenickém společenství stejnou váhu jako názor libovolného uživatele. Jde o dialog. I biskup by si zde musel obhájit svůj názor a pokud ne, byl by za vola. Tedy argumentovat hierarchií tady nemá smysl.

Proč po dromedarovi chcete pověření? Vy máte pověření k rozdělování, co je na signálech povolený a zakázaný obsah? Pokud ano, měl jste jej buď nahlásit redakční radě nebo jak sám píšete neveřejně se osobně obrátit na dromedara.

K nahlašování redakční radě se vám bude hodit: https://www.signaly.cz/static/eticky-kodex https://www.signaly.cz/info/pravidla

dromedar

@tapak "... nebo jak sám píšete neveřejně se osobně obrátit na dromedara"

Pokud si můžu vybrat, ve věci mých veřejných aktivit (jako jsou články na blogu) rozhodně preferuji veřejnou kritiku v komentářích před zprávami a jinou formou soukromé korespondence. Z mého pohledu @Mirec477 pro svůj pokus umravnit mě zvolil nejlepší možnou cestu a já mu za to děkuji.

dtto

A já ho k tomu zpětně zmocňuji.

tapak

@dromedar "zvolil nejlepší možnou cestu" Souhlasím, je dobře, že komentoval veřejně. Jen jsem chtěl poukázat na to, že sám nejedná podle svých slov.

Mirec477

tapak - Odpoveďou Ti môžu byť Ježišove slová, ktoré povedal svojim apoštolom, aj ich nasledovníkom: ,, Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." (Lk 10,16) Nemyslíš, že sa to vzťahuje aj na www.signály.sk ? Teda aj na nekonštruktívne kritizovanie kňazov a biskupov?
Liturgický výraz ,,zpevy" platí pre liturgiu v chrámoch. Pri domácich bohoslužbách slova môžu znieť aj pesničky, ako napríklad tieto: https://www.facebook.com/saleziani.sk/videos/222416218953269/?notif_id=1584212860430951&notif_t=live_video

dromedar

Když někým pohrdám, jeho výplody zpravidla nekritisuji. Ignoruji je.

Mirec477

Je mnoho náboženských pesničiek ktoré spievajú mladí pri mládežníckych omšiach! To splňuje podľa Teba požiadavky na liturgické spevy? Pri liturgii teda môžu znieť neliturgické pesničky, ale pri domácej bohoslužbe slova to nie? Tak ako to predkladá Pastoračné stredisko pražského arcibiskupstva? Okrem toho by pastoračné stredisko nepredložilo usmernenie bez schválenia otca arcibiskupa! Kto si Ty, aby si mohol kritizovať arcibiskupa, ktorý je aj Tvoj nadriadený pred Bohom? Ty máš schvaľovať jeho rozhodnutia? Kto Ťa tým poveril? Ak nikto, tak ja Ti to oprávnenie odoberám. Je to tak správne? Si spokojný?

dromedar

@Mirec477 Problematiky toho, co splňuje a nesplňuje "požadavky na liturgické zpěvy", se tu nikdo kromě Vás nedotkl - podle všeho akorát špatně rozumíte těm třem komentářům "písničky vs. zpěvy", co jsme si výše s @JiKu vyměnili.

A já nemám v úmyslu se tu té problematiky dotýkat, protože je konfliktní a s tématem článku mimoběžná.

Mirec477

V poriadku...Vynechajme teda ,,liturgické spevy" a ,,neliturgické pesničky". Ostatné platí tak, ako som to komentoval v diskusii. Prajem všetko dobré.

tapak

"Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." (Lk 10,16) Nemyslíš, že sa to vzťahuje aj na www.signály.sk."

Na signály ano, ale ne na článek dromedara. Nezaregistroval jsem, že by někým v článku pohrdal. To už mi jako větší projev pohrdání přijde to, jak automaticky přecházíte do tykání. Protože Vás neznám, nebudu to brát jako pohrdání, ale jen jako projev neslušnosti.

Všechny materiály, co vydá arcibiskupství, nejsou dokonalé. Veřejná rozprava o nich a argumentace s možností diskuse pod článkem není pohrdáním. Ba naopak by bylo velmi nebezpečné, kdyby takové články byly cenzurované či vůbec nemohly vzniknout.

V tom se naše vnímání světa liší.

Mirec477

V poriadku. Budeme si vykať. Ale ten kritický článok na prácu arcibiskupstva a Manuál, tak ako ho podal dromedár je neprijateľný. On prejavil svoj názor, aj ja som prejavil svoj názor. Dromedár nie je kompetentný na to aby takéto posudky predkladal. Tón toho článku jasne zhadzoval vydaný Manuál, čo možno zaregistrovať pri prečítaní jeho horeuvádzaného článku. Pozrel som si Manuál, a dromedárove uzávery som zaznamenal ako nepatričné a neobjektívne. Tiež som študoval teológiu v Univerzite tretieho veku. Dromedár nie je kompetentný na konštruktívnu kritiku práce arcibiskupa, ktorý Manuál iste schválil. Bez dovolenia dromedára...

dtto

„Tiež som študoval teológiu v Univerzite tretieho veku.“
— Třetí věk je věkem Vodnáře, nemýlím-li se.
https://www.youtube.com/watch?v=N9oq_IskRIg

JiKu

Ale ten kritický článok ... je neprijateľný.

Povědztě mi, Mirec477, čo si představujetě pod takým slovom neprijateľný?

dtto

Škoda, že už tu není i Pavel Vrtal.

dromedar

@Mirec477 "dromedárove uzávery som zaznamenal ako ... neobjektívne"

V tomto jednom bodě Vám rád dám za pravdu. Tento článek není plodem teologické erudice ani jiného zavedeného způsobu dobývání závěrů co možná oproštěných od předsudků poznávajícího. Je to jakýsi destilát dromedáří "rituálně-náboženské zkušenosti", který má tu drzost vznášet nárok na obecnou platnost.

Ale že je nějaké tvrzení (co do způsobu vzniku) neobjektivní, přeci automaticky neznamená, že je nepravdivé.
Rozumný člověk by místo peskování za to, že si dovoluji kritisovat výplod pomazaných hlav z Pastoračního střediska AP, napadl pravdivost tvrzení, která podle jeho soudu neplatí.

Mirec477

Pre všeobecnú známosť: Univerzita tretieho veku je inštancia na viacerých univerzitách v Čechách aj na Slovensku, pričom je zameraná na seniorov ( tretí vek je vek seniorov, dôchodcov od 40 rokov vyššie ). Obsahom sú pravidelné prednášky na rôzne témy, ktoré rozširujú všeobecný prehľad seniorov pomerne nenáročným spôsobom. Môže prebiehať aj cez video-prednášky, alebo osobnú každotýždennú účasť po dobu viac semestrov, viac rokov. Tretí vek nie je pojem pre vek Vodnára. Prosím, aby ste si poopravili svoj mylný názor na pravú mieru. Čo sa týka môjho vyjadrenia na článok: ,, ...je neprijateľný...", považujem Vás za dostatočne inteligentného na to, že si budete vedieť správne tento pojem vysvetliť v mojom ponímaní. Prajem Vám všetko dobré.

Mirec477

Vyjadrenie: ,,...že si dovoluji kritisovat výplod pomazaných hlav z Pastoračního střediska AP,..." je dehonestácia dotknutých osôb. Nie konštruktívna kritika s dobrým úmyslom...

dromedar

Když čtete dromedara, nesmíte slova interpretovat, jako byste je pronesl Vy sám. V ústech hodného a poslušného postaršího katolíka s vyžehlenou košilí a kravatou by to patrně byla neslýchaná dehonestace. Ale musíte mít na paměti, že ta slova vypadla z tlamy ne nepodobné této
https://www.pexels.com/cs-cz/foto/259407/

Mirec477

dromedar - Ak ste katolík, tak Vás Vaša viera zaväzuje ku úcte k arcibiskupovi a Cirkvi. Ak ste nie katolík, tak nie ste kompetentný záležitosť s Manuálom kritizovať. Zvášť takým dehonestujúcim spôsobom, ktorý by ste si nedovolil ani voči svojmu otcovi či mame. Arcibiskup je aj Váš duchovný otec, čo by ste pri svojich komentároch mali zohľadňovať. a vyvarovať sa dehonestujúcich vyjadrení, ktoré nie sú ani konštruktívne ani primerané. Arcibiskup nie je nejaký Váš kamarát z webu, ale predstaviteľ Cirkvi...

dromedar

Nijak mi nevadí, když ve Vašich očích nebudu katolík.

Mirec477

Otázka je, či ste katolík v očiach Pána Ježiša... Ale aj tak žiadam, aby ste sa zdržali nabudúce dehonestujúcich vyjadrení na adresu arcibiskupa, biskupa či kňaza, a či pracovníkov arcibiskupského úradu. Som presvedčený, že nie sú spravodlivé... Poznáte Zlaté pravidlo od Ježiša?

dtto

"Poznáte Zlaté pravidlo od Ježiša?"
- Obávám se, že ho poznáme co nevidět...

dromedar

Žádat můžete.

tapak

"Vyjadrenie: ,,...že si dovoluji kritisovat výplod pomazaných hlav z Pastoračního střediska AP,..." je dehonestácia dotknutých osôb. Nie konštruktívna kritika s dobrým úmyslom..."

Opět špatně interpretováno. Dromedar kritizuje dokument a ne lidi. Jako teologicky vzdělaný člověk určitě víte, že je rozdíl mezi hříchem a hříšníkem. Stejně tady je rozdíl mezi tvůrcem a výtvorem.

"On prejavil svoj názor, aj ja som prejavil svoj názor. Dromedár nie je kompetentný na to aby takéto posudky predkladal." Vidím v tom velký rozdíl. Oba jste projevili názor, souhlasím. Ale Vy píšete, že dromedar není kompetentní k takovému článku => to já intepretuji jako "nikdy neměl vzniknout". Jestli chápu správně nejradši byste jej zcenzuroval.

tapak

"Manuál, tak ako ho podal dromedár je neprijateľný." Taky by mě zajímalo, co tím slovem "nepřijatelný" myslíte. Často ho používali komunisté - "tento umělec je nepřijatelný". "Tento kněz je nepřijatelný." Co přesně se pod tou nálepkou skrývá už bylo těžko dekódovat. Někdo byl nepřijatelný jen proto, že emigroval.

Jsem rád, že slovo "nepřijatelný" téměř neslýchám a to ani v katolické církvi. Je pro mě nepřijatelné, takto nálepkovat :)

JiKu

Všichni jsou tu Napoleonové, jenom já jsem letadlo.

tapak

@Mirec477 Jak píše Dromedar, jeho styl vyjadřování je jiný než je běžné. Co Vám přijde jako "nepřijatelná" formulace, tak to je pro dromedara běžný pohled i sám na sebe. Je mnohem víc cynický a to i k sobě. Nedělal bych z tónu formulací žádné závěry. Nečtěte mezi řádky, čtete, co v článku napsal. Jsou lidi, co mezi řádky nepíší. Kdyby chtěl říct něco ošklivého o arcibiskupovi, klidně to napíše. Jasně a zřetelně bez okolků.

Mirec477

Pýtam sa: ,,Keby niekto dehonestoval Vášho otca, tak by ste s tým súhlasil? Ja som nevolal ku cenzúre, ale k zdržanlivosti v dehonestujúcich vyjadreniach na adresu arcibiskupa, ktorý s Manuálom iste súhlasil, z titulu svojej kompetencie. Keby som sa začal podobne dehonestujúco vyjadrovať na Vašu adresu na tomto fóre, tak isto by sa Vám to nepáčilo. Vidno to aj z našej diskusie, kedy ja odmietam dehonestujúce vyjadrenia, ktoré vy obhajujete. Kritika Manuálu sa dá robť aj inteligentnejšie a kultivovanejšie. Autor článku, alebo aj ostatní účastníci našej diskusie sa nemusia vyjadrovať dehonestujúco na adresu nikoho v článku či v diskusii. Nie je to potrebné ani konštruktívne. Napriek tomu tak robia. To odmietam a ,,kritizujem" na obhajobu arcibiskupstva pred nenáležitou dehonestáciou...

Mirec477

Napríklad aj ja kritizujem dehonestujúce vyjadrovanie na adresu arcibiskupa, za čo som tu slovne napádaný. Ale česť otca arcibiskupa je dôležitejšia. Ani dromedár, ani nijaký iný účastník tejto diskusie nemá právo znevažovať arcibiskupa, ktorý si zaslúži úctu a ústretovosť. Nie dehonestáciu vo vyjadreniach na jeho adresu, či Arcibiskupského úradu. Konštruktívna kritika slušným spôsobom je prípustná, ale nie urážky a znevažovanie! To som chcel v tejto diskusii zdôrazniť...ak to niekto nechce pochopiť, tak pri Poslednom Súde to pochopí. Len či nebude neskoro...

dromedar

@Mirec477 V pořádku. Doufám, že budete u posledního soudu alespoň koncipientem prokuratury.

Mirec477

Ježiš to zvládne aj sám, ale je dosť možné, že za Vás budem orodovať. Lebo ako je v Písme: ,,Hovoril: "Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal Pán vám a vašim otcom od vekov naveky." ( Jer 25,5) A ešte: ,, Povedz im: Ako žijem, hovorí Pán, Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráťte, vráťte sa zo svojich zlých ciest, prečože by ste mali zomrieť, Izraelov dom?!" ( Ez 33,11)

MiroslavKratochvíl

"arcibiskupa, ktorý s Manuálom iste súhlasil"

Copak se asi stane, až @Mirec477 narazí na dormedárem probíraný YouCat, s kterým arcibiskup také souhlasil :-)

JiKu

Pýtam sa: Keby niekto dehonestoval Vášho otca, tak by ste s tým súhlasil?

Nevím, jak dromedar. Ale kdyby někdo napsal, že můj otec napsal či podepsal blbost, tak bych s tím souhlasil, pokud bych to rovněž považoval za blbost. A nijak bych to nepovažoval za dehonestaci svého otce, protože vím, že i moudrý člověk (za kterého jej považuji, jakož i pana kardinála Duku) napíše (či jen jako v tomto případě podepíše jako v rámci svých mnohých úkolů nedůležité) občas nějakou blbost.

Moudrý člověk se od blbce liší tím, že blbost napíše či podepíše jen občas, kdežto z blbce padají samé hlouposti. (Viz Platon: Prótágoras)

Vaše hra na city je trapná.

dromedar

@MiroslavKratochvíl "... YouCat, s kterým arcibiskup také souhlasil"

Jen na okraj, neboť je to pro aktuální rozpravu zcela nepodstatné, upozorňuji, že "Manuál" se, narozdíl od YouCatu, _nepyšní_ arcibiskupským schválením. Podle všeho ho v mezích svých kompetencí vydalo přímo Pastorační středisko. Ostatně na nějaké schvalování ani nebyl čas.

Ještě na jednu nepodobnost si dovolím upozornit - aktuální český překlad YouCatu považuji za škodlivý a moje dříve zveřejněná kritika nemá žádný menší cíl, než sprovodit ho ze světa (resp. z knihkupeckých pultů). Zde pohejtovaný "Manuál" za škodlivý nepovažuji - spíš jsem se ho vděčně chopil jako podnětu ke zformulování nějakých (snad) obecněji platných myšlenek.

Mirec477

dromedar - Mám tomu rozumieť, že ,,aktuální český překlad YouCatu" vydali bez IMPRIMATUR od dromedara? Ak tam je IMPRIMATUR od kompetentného predstaviteľa Cirkvi, tak dromedarova kritika YouCatu je zase nekompetentné vyjadrenie laika, ktorý sa snaží zase niečo nad svoje právomoci. Ježiš jasne povedal o svojich apoštoloch a ich nástupcoch: ,, Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." ( Lk 10,16) Dromedar, tak to, čo tu robíš, nie je sabotáž? Nie je to pohŕdanie Ježišovými slovami?

dromedar

Ne, není to pohrdání Ježíšovými slovy. Váš výklad Ježíšových slov je scestný. Ale já už nemám sílu snažit se o té scestnosti Vás přesvědčit.

Co byste řekl na to, zlomit nade mnou hůl, pomodlit se za moje obrácení a nechat to být?

dtto

Mirec477: Já bych to ještě nevzdával. Zkusil bych dromedarovi vysvětlit, že zpochybníme-li jednu knihu s Imprimatur, pak indukovaně zpochybňujeme i další knihy s Imprimatur, neboť mají to samé Imprimatur. Nehledě na fakt, že tím vlastně zpochybníme i knihy jako takové.

Mirec477

dromedar - Tlačivá, ktoré vydáva Cirkev ako oficiálne cirkevné učenie, prechádzajú kontrolou správnosti obsahu, či je v súlade s učením podávaným Učiteľským úradom cirkvi. Nie je jedno, čo učí Cirkev ako oficiálne učenie. Cirkev má aj právo posudzovať dokumenty o viere, alebo o učení. Nečítali ste Ježišove slová: ,, Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." ( Lk 10,16)

Mirec477

Katolícka cirkev má oficiálne potvrdenie od Ježiša, ktorý povedal svojim učeníkom a ich nástupcom - katolíckym biskupom: ,, ...Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ ( Mt 28,18-20 ) Svätému Petrovi a jeho nástupcom povedal: ,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." ( Mt 16,18) Cirkev má teda učiteľský úrad, ktorý dostala od Ježiša Krista. Tak môže, ale nemusí, schvaľovať knihy ako YouCat, a jeho preklady. Správnosť prekladu podporuje Ježiš mocou svojho slova...

dromedar

"Správnosť prekladu podporuje Ježiš mocou svojho slova"

Tak to se v daném případě moc nepředvedl.

Mirec477

Preto, keď český preklad YouCatu má IMPRIMATUR, tak bude správny, bez ohľadu na naše názory. Ak sú v ňom nejké vecné chyby, tak je to technická otázka. Nie otázka pravosti učenia. Ale to sa nerieši kritikou na tomto fóre. Myslím, dromedár, že som to vysvetli dosť jasne. Prajem vám všetko dobré...

Mirec477

Prečítaj si Ježišove slová: ,, Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." ( Lk 10,16) A zamysli sa nad sebou...

Mirec477

Odporúčam, aby ste si pozreli video so slovami kňaza otca Mariana Kuffu zo Žakoviec: https://www.youtube.com/watch?v=SIQe6DQwilI&t=2163s

dtto

To je ten, co tvrdil, že když jsi dobrý muslim, tak příjdeš do nebe? Aha. Tak dík, ale čobolský heretik není autoritou, alespoň tedy pro mě.

Mirec477

Ku otázke spásy pre iné vierovyznania treba povedať, že ak niekto verí úprimne úprimne, ale nemal možnosť spoznať Ježiša, a teda ho neodmietol, a žil podľa prikázania lásky - tak tento môže prísť do neba, lebo sa neprehrešil vo svojom svedomí prikázaniu lásky. Ak moslim žil podľa prikázania lásky a neodmietol vedome Ježiša, hoci je moslim, môže prísť do neba. Aj Eliáš nepoznal Ježiša, a predsa ho Dobrý Pán Boh zobral do neba. Viac sa o tom zaoberá v dokumentoch, myslím, Druhého Vatikánskeho koncilu. V LUMEN GENTIUM sa píše: ,, Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.

Mirec477

Ešte v LUMEN GENTIUM písané: ,, Boh však nie je ďaleko ani od ostatných, ktorí v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, „veď on dáva všetkým život, dych a všetko“ (Sk 17, 25 – 28) a ako Spasiteľ chce všetkých ľudí spasiť (porov. 1 Tim 2, 4). Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.33 Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť.

Mirec477

LUMEN GENTIUM je Dogmatická konštitúcia o Cirkvi, ktorú nemôžete spochybňovať. Pre tých, ktorých tato záležitosť zaujíma:kliknite a pozrite si tento dokument na:https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/lumen-gentium

Mirec477

Heréza je tvrdiť niečo proti tejto konštitúcii. Rozumní tieto slová pochopia...

dtto

LG je dogmatická v tom smyslu, že pojednává o dogmatice, nikoli v tom smyslu, že by vyhlašovala dogma. Proto je možné, a protože je minimálně heresi stranící, tak i potřebné ji zpochybňovat.

Mirec477

Ak spochybňuješ oficiálne dokumenty Cirkvi - komu tým chceš slúžiť? Nie si potom nepriateľom Cirkvi a Dobrého Pána Boha?...

Zobrazit 71 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio