Metabolity ducha korábu pouště

YouCat: svátosti uzdravující a stavové, ostatní liturgie

29. 2. 2020 16:55
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus , liturgie , svátosti

(Plynule navazuji na článek vydaný o něco dříve dnes.)

 

čl. 230 Co znamená pokání?

Pokání je náprava spáchaného bezpráví. Pokání nemůže být pouze záležitostí rozumu, nýbrž mělo by se konkrétně projevit ve skutcích lásky a v práci pro druhé. Především pak v tom, že se člověk modlí, postí a hmotně podporuje chudé.

Was ist Buße?

Buße ist Wiedergutmachung für ein begangenes Unrecht. Buße darf nicht allein im Kopf geschehen, sondern muss sich äußern in Taten der Liebe und im Engagement für andere. Auch indem man betet, fastet und Arme seelisch und materiell unterstützt, tut man Buße.

Český překlad v závěru odpovědi převrací důrazy.

"Pokání člověk koná i tím, že se modlí, postí a duševně i hmotně podporuje chudé."

Že bych přesně rozuměl, co (všechno) se myslí tou "duševní (seelisch) podporou chudých", nepředstírám. Určitě to ale neospravedlňuje její vynechání z překladu.

 

čl. 231 Jaké jsou podstatné prvky svátosti smíření?

Jsou dva: úkony člověka, který se obrací vlivem Ducha svatého, a rozhřešení udílené knězem, který jménem Krista uděluje odpuštění a stanoví způsob zadostiučinění.

Welche beiden Grundvoraussetzungen müssen bei einem Christen gegeben sein, damit Sündenvergebung im Bußsakrament geschieht?

Voraussetzung für die Vergebung von Sünden sind der Mensch, der sich bekehrt, und der Priester, der ihm im Namen Gottes die Lossprechung von seinen Sünden erteilt.

Zde se jedná o další příklad zásadnějšího "teologického vylepšení".

"Jaké dva základní předpoklady musí křesťan splňovat, aby při svátosti pokání došlo k odpuštění hříchů? -- Předpokladem pro odpuštění hříchů je člověk, který se obrací, a kněz, který jménem Božím uděluje rozhřešení."

(Vím, že můj pracovní překlad otázky není s ohledem na odpověď úplně šťastný - o knězi se nedá mluvit jako o "předpokladu, který penitent splňuje". Srov. anglické znění "What are the two basic elements required for the forgiveness of a Christian's sins to occur in the sacrament of Penance?")

 

čl. 239 Ve vteřině následující po rozhřešení je člověku tak, jako když si dá sprchu po namáhavém sportu, je to jako závan čerstvého vzduchu po prudké letní bouřce, jako probuzení do zářivého letního rána, jako pocit lehkosti při potápění... Ve slově "smíření" (= stát se znovu [milovaným, přijatým] synem) je to všechno obsaženo: znovu usedáme s Bohem k čistému stolu.... Im Wort "Versöhnung" (von: wieder [geliebter, angenommener] Sohn sein) ist alles enthalten: Wir sind wieder mit Gott im Reinen.

Protože hranaté závorky jsem občas používal k edičním vsuvkám, upozorňuji, že tady nejde o moje vsuvky, ale o přesnou reprodukci grafické podoby textu v českém i německém YouCatu.

Zvýrazněný text je příkladem mechanického překládání nepřeložitelného, v tomto případě etymologie německého slova "Ver-söhnung" - smíření. České slovo "smíření", narozdíl od svého německého ekvivalentu, prostě neznamená "stát se znovu [milovaným, přijatým] synem", a výsledný český text tak je (pro toho, kdo katechismus nečte s oddanou vírou, poslušně přijímající všechno, co se jí předkládá, ale o čteném přemýšlí) temný.

Opět možno poukázat na zdařilý překlad do angličtiny: "Everything is contained in the word 'reconciliation' (from a Latin verb meaning 'to bring back together, to restore'): we are at peace with God again."

 

čl. 254 Jaký účinek má kněžské svěcení?

Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. Kněz jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat svátosti a především slavit mši svatou.

V průběhu mše svaté začíná vlastní kněžské svěcení jmenovitým předvoláním kandidáta. ...

Was geschieht in der Priesterweihe?

In der Priesterweihe ruft der Bischof die Kraft Gottes auf den Weihekandidaten herab. Sie prägt diesen Menschen mit einem unauslöschlichen Siegel, um ihn nie mehr zu verlassen. Als Mitarbeiter seines Bischofs wird der Priester das Wort Gottes verkündigen, die Sakramente spenden und vor allem die heilige Eucharistie feiern.

Während der heiligen Messe beginnt die eigentliche Priesterweihe mit dem namentlichen Aufruf des Kandidaten. ...

Zarazilo mě, když po odpovědi na otázku "Jaký účinek má kněžské svěcení?" rozšiřující odstavec najednou začal popisovat obřady svěcení. Jak už to tak v českém YouCatu bývá, je to tím, že v předloze je otázka položená mnohem šířeji. Bližší pohled navíc ukazuje, že ani odpověď (byť jí nelze vytýkat věcnou nesprávnost) nereprodukuje předlohu, ale je výrazně "vylepšená".

"Co se děje při kněžském svěcení?

Při kněžském svěcení biskup na svěcence svolává Boží sílu. Ta tomuto člověku vtiskuje nezrušitelné znamení/pečeť a už nikdy ho neopustí (totiž Boží síla). Jako spolupracovník svého biskupa bude [atd.]"

Otázka je obdobně upravená i v následujícím čl. 255 (jáhenské svěcení). V jeho odpovědi pak překlad reprodukuje jiný úryvek z obřadů svěcení než předloha, ale nejsem si jist, jestli si to nevynutily rozdíly mezi českými a německými obřady svěcení (a ověřovat to jsem líný).

 

čl. 260 Jaký je Boží plán pro muže a ženu?

Bůh povolal muže a ženu, aby byli navzájem jedním pro druhého a nebyli už "dva, ale jeden" (Mt 19,6): takto mají prožívat lásku, být plodní a sami se stávat znamením Boha, který je přetékající láska.

Warum hat Gott Mann und Frau füreinander bestimmt?

Gott hat Mann und Frau füreinander bestimmt, damit sie "nicht mehr zwei, sondern eins" sind (Mt 19,6): Auf diese Weise wollen sie die Liebe leben, fruchtbar sein und so zum Zeichen für Gott selbst werden, der nichts als überfließende Liebe ist.

V odpovědi jsem nelibě nesl nepříliš obvyklé sloveso "povolat", když je evidentně řeč o řádu stvoření, resp. o stvořitelském záměru při "stvoření člověka jako muže a ženy" (Gn 1,27). Bližší pohled ukázal, že navíc byla oproti německé předloze výrazně změněna otázka.

"Proč Bůh určil muže a ženu jednoho pro druhého? -- Bůh určil muže a ženu jednoho pro druhého, aby ..."

 

s. 144 in margine Křesťané nemilují jinak než ostatní lidé, zato se jim dostává větší pomoci.Christen lieben nicht anders als andere Menschen, aber sie haben mehr Hilfe.

České znění citátu, když se čte pozorně, nedává smysl. "Zato" je specifická odporovací spojka, spojující zpravidla výpověď o nějakém nedostatku s výpovědí o něčem, co ho nějakým způsobem vyvažuje, nebo je s ním v kontrastu. ("Na fotbalovém trávníku je k nepoužití, zato volejbalista výborný!") V katechismové výpovědi je (to vidíme, cítíme, i jen ze samotného českého textu, i když před sebou nemáme německou předlohu) vztah obou vět v souvětí úplně jiný: první věta popírá nějaké mínění, druhá ho uvádí na pravou míru. Spojka je špatně zvolená.

"Křesťané nemilují jinak než ostatní lidé, ale dostává se jim více pomoci."

 

čl. 272 Co jsou to svátostiny?

Svátostiny jsou posvátná znamení nebo posvátné úkony, kterými se zprostředkovává Boží požehnání.

Tvoří je modlitba, doprovázená křížem a jinými znameními. Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání,  která jsou chválou Boha a prosbou o jeho dary, zasvěcení osob Bohu a vyhrazení předmětu a místa pro bohoslužbu. K typickým svátostinám patří žehnání osob, domů nebo dopravních prostředků, žehnání vody, zvonů a varhan, svatoblažejské požehnání, označování věřících popelem, žehnání velikonoční svíce atd.

Was sind Sakramentalien?

Sakramentalien sind heilige Zeichen oder heilige Handlungen, in denen Segen gespendet wird.

Typische Sakramentalien sind Aschenkreuz, Fußwaschung, Verwendung von Weihwasser, Tischsegen, Speisenweihe, verschiedene Segnungen, Bittgänge, der Exorzismus oder die Ablegung der Gelübde in Ordensgemeinschaften.

Rozšiřující odstavec je zformulován nezávisle na předloze a narozdíl od ní se věnuje téměř výhradně obřadům žehnání.

"Typickou svátostinou je popelec [na Popeleční středu], mytí nohou [na Zelený čtvrtek], užívání svěcené vody, požehnání stolu [před jídlem], žehnání pokrmů, rozmanitá žehnání, prosebná procesí, exorcismus, nebo skládání slibů v řeholních společnostech."

 

Tím je sběr ukázek překladatelských přešlapů (a autorských vstupů překladatele vybočujícího z mezí své role) napříč všemi hlavními částmi českého YouCatu hotov. Čtenář ať soudí, zda se vozím na malichernostech, nebo je ten překlad opravdu špatný, jak od začátku tvrdím.

V dohledné době seriál uzavřu ještě jedním článkem, stručně sumarisujícím zjištěné skutečnosti.

Zobrazeno 429×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio