Metabolity ducha korábu pouště

YouCat: zpráva o kvalitě překladu

2. 10. 2018 0:44
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus , překlad

"Studujte katechismus! ... Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!" (YouCat, předmluva papeže Benedikta XVI.)

Jestli jste patetickou výzvu papeže Benedikta uposlechli, zajímalo by mě, jak se vám studovalo. Když jsem se v době okolo prvního českého vydání YouCat pokoušel číst já, byl jsem z něj zoufalý. Textu často není pořádně rozumět, je nejasný, nebo tvrdí divné věci. S největším sebezapřením jsem se prokousal asi do půlky. -- Na Signálech se to o mně vesměs ví, ale pro jistotu dodávám, že v roce 2012 jsem byl na konci prezenčního magisterského studia teologie na KTF UK v Praze. Když "katechismu pro mládež" nerozumí ani vystudovaný teolog, je něco hodně špatně.

Když sestra přivezla ze Světového dne mládeže v Madridu YouCat v angličtině, moje podezření se potvrdilo: česká verze je opravdu špatně přeložená. Opatřil jsem si pak německý originál ... a i s oběma překlady jsem ho založil do knihovny, protože jsem neměl čas se tím zabývat. Zároveň jsem líně doufal, že si věci všimne a ujme se jí někdo jiný. To se nestalo, a tak - i vinou mého mlčení - je dnes ten bídný český překlad na pultech už ve třetím nezměněném vydání.

Oficiální katechismus (i ten pro mládež) je důležitý doktrinální text, který by měl spolehlivě zprostředkovávat církevní nauku. Tomu musí odpovídat způsob, jakým se takový text překládá. Nechci se teď dotýkat toho, jestli je (originální německý) YouCat dobrou ukázkou katolického katechismu pro mládež, nýbrž chci se věnovat výhradně tomu, jak je přeložený. Můj závěr již byl formulován výše: přeložený je opravdu špatně. Zbytek článku by měl pravdivost tohoto závěru demonstrovat. Sleduji přitom veskrze praktický cíl: iniciovat nový, kvalitnější překlad YouCatu, aby ti, kdo výzvu Benedikta XVI. uposlechnou, studovali "vášnivě a vytrvale" katechismus, který za to "vášnivé a vytrvalé" studium alespoň trochu stojí.

(Sám nepřekládám, ani žádného aktivního katolického překladatele z němčiny nemám v příbuzenstvu nebo mezi přáteli, takže na věci nemám finanční ani jiný podobný zájem. Akorát mě ten špatný překlad a jeho "pastorační dopad" štve.)

 


Pro demonstrační účely jsou vybrány jen zvlášť odstrašující případy, zatím z první části prvního dílu. (Že další části katechismu na tom nejsou o moc lépe, plánuji ukázat v dalším článku nebo článcích.) Velkou část si i ten, kdo český YouCat nemá zrovna po ruce, může prohlédnout v kontextu díky zdarma dostupné ukázce (články 1-7). Každý úryvek je uvozen číslem článku, popř. stránky; reprodukován je nejprve v aktuálně oficiálním českém znění (H), pak v německém originálu (D), nakonec v mém neprofesionálním překladu (P). Příp. je připojen komentář ohledně povahy překladatelské chyby nebo jejích "věroučných důsledků". Závadné pasáže jsou zvýrazněny kurzívou.

 

čl. 2 | H: Chtěl se s námi podělit o svou nesmírnou radost, kterou jsme my sami - stvoření jeho lásky.

D: Er wollte seine endlose Freude mit uns, die wir Geschöpfe seiner Liebe sind, teilen.

P: Chtěl se o svou nesmírnou radost podělit s námi, stvořeními své lásky.

Chybné pochopení struktury německého souvětí (kdyby po "wir" byla čárka, byl by to překlad správný) má pro význam fatální důsledky. Výsledek nedává smysl. Bůh má plnost blaženosti sám v sobě - nepotřeboval nás nejdřív stvořit, aby se z nás radoval a o tuhle radost z nás se pak s námi mohl rozdělit.

 

čl. 3 | H: Veškeré lidské pátrání po pravdě a štěstí je ve skutečnosti hledáním toho, co je v plnosti nese, co je zcela naplňuje, co je jim plně ve službě.

D: ... zuletzt eine Suche nach dem, was ihn absolut trägt, absolut befriedigt, absolut in Dienst nimmt.

P: co člověka/nás absolutně nese, absolutně naplňuje, absolutně bere do služby. (Kdo sem navrhne lepší český překlad "in Dienst nehmen"?)

Tady překladatel zřejmě dostatečně nevládl slovní zásobou ("in Dienst nehmen"). Překlad úplně převrací, kdo komu slouží - člověk Bohu nebo Bůh člověku?

 

s. 15, termín NÁBOŽENSTVÍ | H: Takto oslovený člověk se snaží zalíbit tomuto božskému principu a vzdávat mu čest svým životním způsobem.

D: Er will dem Göttlichen durch seinen Lebensstil gefallen und es verehren.

P: ... chce žít tak, aby se tomuto božskému [předchozí věta zmiňuje "něco božského"] líbil, a uctívat ho.

 

čl. 4 | H: Ten, kdo moudře následuje tuto stopu, dojde k Bohu.

D: Wer dieser Spur vernünftig nachgeht, findet Gott.

P: Kdo rozumně následuje tuto stopu, nalezne Boha.

Tady je chybou nedostatečná orientace v problematice a terminologii. Řeč je o "přirozeném poznání Boha" a o používání rozumu. Záměna "rozumnosti" a "moudrosti" vede k zatemnění významu.

 

čl. 8 | H: "Ve Starém zákoně se Bůh dává poznat jako ten, který z lásky stvořil svět i člověka, a jako ten, který zachovává věrnost dokonce i poté, co od něho člověk hříchem odpadl."

D: "... als Gott, der die Welt aus Liebe geschaffen hat und den Menschen auch dann noch treu bleibt, ..."

P: "... jako ten, který z lásky stvořil svět a zachovává člověku věrnost i dokonce i poté, ..."

Další klasické nepochopení struktury souvětí.

 

čl. 9 | H: Co ze své podstaty ukazuje Bůh tím, že nám posílá svého Syna?

D: Was zeigt Gott von sich, wenn er seinen Sohn zu uns schickt?

P: Co o sobě/ze sebe Bůh ukazuje/vyjevuje tím, že ...

Ono "ze své podstaty" je invence překladatele. Podobným způsobem na více místech (srov. také čl. 4: "nad své bytí") zanáší do textu odborné filosofické termíny, které se v předloze nevyskytují, a zpravidla nevhodně.

 

čl. 10 | H: Abychom byli osvíceni, uvádí nás Duch svatý stále hlouběji do pravdy.

D: Damit sie uns einleuchtet, führt uns der Heilige Geist immer tiefer in die Wahrheit ein.

P: Aby nám byla jasná (abychom ji chápali), uvádí nás Duch svatý stále hlouběji do pravdy.

Tady zradila slovní zásoba ("j-m einleuchten").

 

čl. 13 | H: Hovoříme přitom o depositu fidei, o osvědčeném dobru víry.

D: Man spricht vom depositum fidei, dem zu bewahrenden Gut des Glaubens.

P: ... o obsahu víry, který je třeba uchovat

Tady se jedná o překladatelský lapsus na úrovni slovní zásoby (das Gut) a gramatiky (gerundivum "zu bewahrendes").

[EDIT 7. 10. 2018] Je třeba zmínit také záměnu "bewahren" za "sich bewähren".

 

čl. 14 | H: Bible nespadla hotová z nebe ... k jejímu sepsání si "vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a siliami ... K uznání určitých textů jakožto Písma svatého patří tedy i všeobecný souhlas církve.

D: Zur Anerkennung bestimmter Texte als Heiliger Schrift gehörte auch die allgemeine Akzeptanz in der Kirche.

Tady překlad oproti předloze přidává "tedy", čímž signalizuje logickou návaznost na předchozí větu. Žádná taková logická návaznost ovšem není dána, výpověď "obohacené" věty z předchozí nevyplývá, nevysvětluje ji, ani k ní není v jiném podobném vztahu, který by částice "tedy" vhodně vyjadřovala. Její přidání narušuje logickou stavbu článku a pozorného čtenáře mate.

 

čl. 14 | H: Rozhodnutí o tom, které z mnohých raně křesťanských spisů byly skutečně inspirovány Duchem svatým, padlo ve 4. století

D: Welche der vielen urchristlichen Schriften wirklich vom Heiligen Geist inspiriert sind, ist seit dem 4. Jahrhundert ... festgelegt.

P: Které z raněkřesťanských spisů jsou skutečně inspirovány Duchem svatým, bylo závazně stanoveno ve 4. století.

 

čl. 15 | H: Sdíleli kulturní představy svého okolí a často vězeli i v jeho omylech.

D: Ihre Formulierungen sind von den manchmal unzulänglichen kulturellen Vorstellungen ihrer Umwelt beeinflusst.

P: Jejich formulace jsou někdy ovlivněny nedostačujícími kulturními představami jejich okolí.

Kreativní převyprávění místo překladu.

 

čl. 15 | H: Přesto v Písmu svatém najdeme s jistotou všechno, co člověk potřebuje vědět o Bohu a o cestě ke spáse.

D: Doch die Heilige Schrift enthält mit unfehlbarer Sicherheit, was der Mensch über Gott und den Weg zur Erlösung wissen muss.

P: Přesto Písmo svaté s neomylnou jistotou obsahuje to, co člověk musí vědět o Bohu a o cestě ke spáse.

V Písmu je to neomylně obsaženo. Jestli to také neomylně najdeme, je bohužel věc druhá :)

[EDIT 23. 2. 2018] Dvě výtky výše padly, viz jejich uvedení na pravou míru.

 

čl. 16 | H: Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho s pomocí Ducha svatého, ...

D: Die Heilige Schrift liest man richtig, wenn man sie betend, das heißt mit Hilfe des Heiligen Geistes, liest ...

P: Písmo svaté čteme správně, když ho čteme s modlitbou, tedy s pomocí Ducha svatého ...

Je mnoho biblických textů, které se beze všeho modlit dají, ale také spousta (ba většina) těch, které ne. Důležité je, že originál YouCatu vám modlit se je neradí.

 

čl. 19 | H: Kromě Ježíšovy přítomnosti v eucharistii neprokazuje církev ničemu takovou úctu jako Boží přítomnosti v Písmu svatém.

D: Außer der Gegenwart Christi in der heiligen Eucharistie verehrt die Kirche nichts ehrfurchtsvoller als die Gegenwart Christi in der Heiligen Schrift.

P: Kromě Kristovy přítomnosti v eucharistii ... Kristově/jeho přítomnosti v Písmu svatém.

Při překládání teologické výpovědi nelze jen tak, v zájmu předcházení opakování, žonglovat s božskými osobami nebo s božskou osobou a Trojicí.

 

s. 25, Newman | H: Víra je ze své podstaty přijetím pravdy, kterou náš rozum nedokáže obsáhnout; přijetím prostým a bezpodmínečným, na způsob svědectví.

D: Glauben ist seinem Wesen nach Annahme einer Wahrheit, die unsere Vernunft nicht erreichen kann; einfach und unbedingt auf Zeugnis hin.

P: Víra je podstatně přijetí pravdy, která je pro náš rozum nedosažitelná; prostě a bezpodmínečně, na základě svědectví.

Tady je hrubě zavádějící hlavně překlad "erreichen" jako "obsáhnout".

 

(čl. 21 je vydatný, ale teď ho pro lenost a pokročilou hodinu přejdu)

 

čl. 23 | H: Žádná pravda víry nekonkuruje pravdě vědy. Pravda je jenom jedna.

D: Es gibt nicht eine Wahrheit des Glaubens, die in Konkurrenz stünde zu einer Wahrheit der Wissenschaft. Es gibt nur eine Wahrheit, ..."

P: Není "pravda víry", která by konkurovala "pravdě vědy". Pravda je jenom jedna.

Formulace "žádná pravda víry" ve čtenáři vyvolává mylný dojem (a možná reprodukuje překladatelovo mylné pochopení), že je řeč o počitatelných "pravdách víry", tedy jednotlivých věroučných obsazích. Tak tomu ale v německém originálu v žádném případě není.

 


"Měli byste znát svou víru stejně důkladně, jako zná IT odborník operační systém svého počítače." (YouCat, předmluva papeže Benedikta XVI.)

Rada praktika: když je oficiální dokumentace vašeho "systému" těžko srozumitelná a navíc plná zjevných chyb, je lepší moc na ni nespoléhat a sehnat si jinou (solidnější katechismus, byť třeba bez animovaného panáčka v rožku), nebo potřebné vědomosti načerpat z neoficiálních komunitních zdrojů. (StackExchange! :) ) Pokud opravdu chcete číst YouCat a vládnete některým ze světových jazyků, českou verzi doporučuji z daleka obejít.

 

Na závěr snažná prosba pro všechny, kdo za publikaci katechismu, resp. za církevní hlásání nesou nějakou formu odpovědnosti: pokud myslíte vážně, že by mladí katolíci měli ten pro ně vydávaný katechismus číst (a ne si jenom prohlížet obrázky), pro lásku Boží se zasaďte o to, aby čtvrté vydání vyšlo s novým, kvalitním překladem. Vím, že to nebude levná legrace, ale ten aktuální je tak špatný, že (jestli ho někdo opravdu čte) nadělá možná víc škody než užitku.

Zobrazeno 3173×

Komentáře

jsuc

"Napište mi prosím do soukromé zprávy e-mail, ozvu se Vám. Nenechám to beze změny."

HA!

dromedar

Zatím se mi sice nikdo neozval, ale zase by nebylo úplně hospodárné věc hrotit před vyprodáním třetího vydání, že? :) Zároveň já k tomu nemám co víc říct než "díky, že to necháte přeložit znovu (jazykově i odborně) kompetentnějším překladatelem".

Až budu mít připravený další výběr překladatelských perel, připomenu se sám.

Zobrazit 67 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio